Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ WWW.OCC.BG  

Тази страница съдържа правилата за ползване на този сайт и на предоставяните от него информационни услуги и материали от всеки Интернет потребител, който го посещава. При консултиране с този сайт и при ползване на достъпните в него услуги и материали, Вие се задължавате да спазвате стриктно тези правила. Outdoor & Camping Comfort си запазва правото да променя едностранно правилата, публикувани в настоящите условия за ползване.

1. Интелектуална собственост
Този сайт е притежание на и се управлява от Outdoor & Camping Comfort. Представянето на дейността и услугите на фирмата в текст и/или снимково/ графично изображение, включително логотип и наименование на домейна, достъпни на адрес www.occ.bg (по-долу наричан „сайтът”), са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Outdoor & Camping Comfort и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, изцяло или частично, и да използва обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на Outdoor & Camping Comfort, освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите/ носителите на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да изопачава, модифицира или изменя по какъвто и да било начин информацията. да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

Outdoor & Camping Comfort си запазва правото да предприема правни действия срещу всяка имитация на или злоупотреба с правата му върху обекти на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията
Публикуваната в сайта информация (текстова и като снимкови и графични изображения) има информативна цел - да представи дейността, услугите и продуктите, предлагани от 
Outdoor & Camping Comfort.

3. Електронни препратки към други сайтове
През сайта потребителят има достъп до социалните мрежи (YouTubeGoogle+Facebook, LinkedIn, Twitter), където 
Outdoor & Camping Comfort има свое представяне, както и до сайтове в Интернет пространството, които са създадени от фирмата.

4. Отговорност

Outdoor & Camping Comfort полага грижи информацията в occ.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
Outdoor & Camping Comfort не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Outdoor & Camping Comfort, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

5. Правни регламенти
Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република България. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на настоящите правила за ползване на сайта, се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие, по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

последна редакция: юли 2015 год.