Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ЧАСТ НА САЙТ WWW.OCC.BG - Outdoor & Camping Comfort 

Тази страница съдържа правилата за ползване на сайтa www.occ.bg и на предоставяните от него информационни услуги и материали от всеки Интернет потребител, който го посещава. При консултиране с този сайт и при ползване на достъпните в него услуги и материали, Вие се задължавате да спазвате стриктно тези правила. Собственика на сайта си запазва правото да променя едностранно правилата, публикувани в настоящите условия за ползване.

1. Интелектуална собственост
Този сайт е притежание на и се управлява от "Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort). Представянето на дейността и услугите на фирмата в текст и/или снимково/ графично изображение, включително логотип и наименование на домейна, достъпни на адрес www.occ.bg (по-долу наричан „сайтът”), са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на "Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort) и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Потребителят няма право да копира или възпроизвежда информация, изцяло или частично, и да използва обекти на интелектуална собственост без предварителното писмено съгласие на "Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort), освен ако не се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите/носителите на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното потребителят няма право да изопачава, модифицира или изменя по какъвто и да било начин информацията, да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.

"Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort) си запазва правото да предприема правни действия срещу всяка имитация на или злоупотреба с правата му върху обекти на интелектуална собственост.

2. Естество на информацията
Публикуваната в сайта информация (текстова и като снимкови и графични изображения) има информативна цел - да представи дейността, услугите и продуктите, предлагани от "Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort) .

3. Електронни препратки към други сайтове
През сайта потребителят има достъп до социалните мрежи (YouTubeGoogle+Facebook, LinkedIn, Twitter), където Outdoor & Camping Comfort има свое представяне, както и до сайтове в Интернет пространството, които са създадени от фирмата.

4. Отговорност

"Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort) полага грижи информацията в occ.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.
"Аутдор Трейдинг" ЕООД (Outdoor & Camping Comfort) не носи отговорност за непредоставяне на достъп до услугите и информационните ресурси в сайта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Outdoor & Camping Comfort, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

5. Правни регламенти
Сайтът и съдържанието му се регулират от законите на Република България. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на настоящите правила за ползване на сайта, се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие, по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ - ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА САЙТ WWW.OCC.BG - Outdoor & Camping Comfort

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сайтът occ.bg - Outdoor & Camping Comfort е собственост на Аутдор Трейдинг ЕООД, регистрирано в ТР на Република България, с ЕИК 204612420, с адрес на регистрация гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 458, вх. 6, оф. 4, наричано по долу с името на сайта Outdoor & Camping Comfort
2. Страни по настоящия договор са Аутдор Трейдинг ЕООД от една страна и всеки потребител, посетил интернет сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort
3.
 Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът occ.bg - Outdoor & Camping Comfort е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
4.
 Данни за кореспонденция с occ.bg - Outdoor & Camping Comfort
Електронна поща за контакт: info@occ.bg
Телефони за контакт: 0898777327, 0888735630

 

II. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ДЕФИНИЦИИ
1. Продавач – Аутдор Трейдинг ЕООД
2. Платформата на електронния магазин occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, предоставя на потребителите възможност да извършват покупко-продажби при определени условия, уговаряни между тях и Аутдор Трейдинг ЕООД.
3. Сайт – домейна www.оcc.bg и неговите поддомейни.
4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
5. Акаунт/Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта.
6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
7. Стоки – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат на преференциални условия, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
10. Съдържание:

  1. цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
  2. съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  3. всяка информация, предоставена по всякакви начини от страна на Продавача към Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  4. информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  5. информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;
  6. данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
11. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
12. Транзакция – действието от страна на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано по банков път или с паричен превод /наложен платеж/ по куриер.
13. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

 

III.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общите условия на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort са задължителни за всички потребители на САЙТА.
2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
5. Във всеки един случай на промяна на общите условия occ.bg - Outdoor & Camping Comfort ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл потребителите имат задължение да правят справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
7. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, occ.bg - Outdoor & Camping Comfort уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променяни от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort по всяко време и могат да съдържат грешки.
9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
10. Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.
11. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

IV.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да получи съответната Стока от Продавача срещу заплащане.
2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или телефон. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.
4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.
5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

V.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
1. Достъпът до сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort с цел регистрация на Поръчка е свободен и позволен на всеки Клиент.
2. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с occ.bg - Outdoor & Camping Comfort на посочените адреси в раздел „Свържете се с нас” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Свържете се с нас”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, occ.bg - Outdoor & Camping Comfort си запазва правото временно да ограничи достъпа до сайта.
6. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включени всички изисквани по закон данъци или такси.
8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
9. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.
10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

 

VI.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

VII.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на "Аутдор Трейдинг" ЕООД, occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
2. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.
3. Нищо в сключения между occ.bg - Outdoor & Camping Comfort и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на  occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
4. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между occ.bg - Outdoor & Camping Comfort и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort няма да се счита за съгласие от страна на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.

 

VIII.ПОРЪЧКА
1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
2. Всяка една Стока и/или Услуга, добавена в количката за покупки, е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
3. Продавачът поема отговорност за доставка само на един брой продукт в регистрирана поръчка. Останалия брой продукти от един и същи модел ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост на наличните количества.
4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не поражда каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

    • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
    • осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания;
    • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.
7. В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

    • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
    • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.
8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
9. Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.
11. Условията и процедурата по връщане или замяна е публикувана в сайта.

 

IX.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ
1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

    • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
    • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
    • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
    • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

 

X.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
2. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
3. Клиентът се съгласява да предостави на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
4. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват occ.bg - Outdoor & Camping Comfort или трети лица, които са партньори на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките и финансите, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които occ.bg - Outdoor & Camping Comfort може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

 

XI. РЕКЛАМА
1. Бюлетините на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, той заявява съгласието си за получаване на рекламни и информационни материали. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с occ.bg - Outdoor & Camping Comfort.
3. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона, публикуван в сайта.
4. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

XII. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort са крайни и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.
3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки/предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
5. occ.bg - Outdoor & Camping Comfort издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и за която клиентът изрично е пожелал издаване на фактура. Клиентът е съласен да получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му. 
6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

XIII. ДОСТАВКА НА СТОКИ
1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

3. Всеки потребител, направил поръчка през сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort или по телефон или e-mail, посочен на сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort e длъжен да освободи и получи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. Продуктите се изпращат в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако потребител се съмнява в това при приемането на продуктите, то той трябва да се свърже с occ.bg - Outdoor & Camping Comfort незабавно на телефон 0898777327 и да направи рекламация пред куриера, който доставя поръчката му.

4. Всеки клиент има право да откаже поръчката си, дори след като тя вече е изпратена, но задължително трябва да заплати куриерските разходи в двете посоки, за да се върне стоката обратно към изпращача Аутдор Трейдинг ЕООД.

3. След направена поръчка от потребител, тя се обработва и се потвърждава по телефон от Продавача.

4. Срок за изпълнение на поръчката - от 1 до 10 работни дни. Доставката на стоките се извършва от куриерска фирма Еконт.

5. Плащането се извършва предварително по банков път или чрез наложен платеж при който потребителя заплаща стойността на поръчката  при получаването й. Доставката е за сметка на клиента и се таксува според стандартните тарифи на куриерска фирма ЕКОНТ. 

7. При заплащане в брой чрез наложен платеж при доставка, заедно със стоката и придружаващите документи ще получите фискален касов бон за стойността на Поръчката.

8. Приоритетен час на доставка се заплаща допълнително според тарифата на куриерската фирма.

9. Ако желаете да получите няколко продукта с една обща доставка, моля добавете всеки от тях в една обща кошница.

10. Всяка наша пратка пътува към Вас с опция "преглед". Възползвайте се от нея и преглеждайте пратките си пред Куриера или в офиса на Еконт. Липси или несъответствия по поръчката Ви, които не са регистрирани пред Куриер или в офис на еконт, няма да бъдат уважавани!

11. Ние изпращаме всички продукти в ненарушен търговски вид и съдържание, напълно годни за употреба! Ако се съмнявате в това при приемането на продуктите, моля, свържете се с нас незабавно и направете рекламация пред куриера, който доставя Вашата поръчка. При желание за връщане на продукт, същият трябва да бъде върнат в търговски вид. Под търговски вид се разбира продуктът да е с ненарушена опаковка и да не е използван.

12. Клиента извършил поръчката се задължава да освободи пратката си в срок от 7 дни от нейното пристигане в офиса на Еконт. В случаите, когато не вземете поръчката си в рамките на 7 дни от куриер, всеки следващ ден се таксува престой (магазинаж) според тарифата на куриерската фирма. Желанието за задържане на пратката след седмия ден трябва да бъде писмено заявено от клиента. 

13. Моля обърнете внимание, че след като завършите поръчката си тя се предава на куриерската фирма максимално бързо и не може да бъде спряна. При отказ на вече изпратена поръчка Вие дължите доставките на куриерската фирма в двете посоки.

14. Запазваме си правото при непредвидени обстоятелства да доставим Вашите продукти в различен срок от упоменатия поради причини, за които ще бъдете информирани своевременно.

15. При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: info@occ.bg

16. В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

 

XIV. ИНФОРМАЦИЯ ПО чл. 112-115 от ЗЗП

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

Чл. 112.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113.

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
- намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115.

Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

XV. ОТГОВОРНОСТ
1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

XVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.
2. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на occ.bg - Outdoor & Camping Comfort и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.  Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
3. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.
4. Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на публикувания в сайта адрес, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

 

XVII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Аутдор Трейдинг ЕООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта occ.bg - Outdoor & Camping Comfort, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
2. В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България
4. За допълнителна информация можете да се обърнете към Комисия за защита на потребителите ТУК.

5. При необходимост от решаване на потребителски спорове, можете да използвате следната Онлайн платформа за разрешаване на спорове ТУК.

 

Последна редакция: Април 2018 год.